စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအား စစ်မီးအတွင်း ပြန်မပို့ရန် ရှမ်းလူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း။

စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအား စစ်မီးအတွင်း ပြန်မပို့ရန် ရှမ်းလူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း။

=o*kwfv27 &uf 2012 xkwfjyefcsufpmwrf;

ppfajy;'kuQonfrsm;tm;ppfrD;twGif; jyefrykd@&ef &Srf;vlxktzGJ@tpnf;rsm;rS

xkwfjyefa=ujimjcif;?

 

xkdif;EkdifiHajrmufykdif;e,fpyfwae&mrS ppfajy;'kuQonf(500)ausmftm;vkH+cHKa&;tmrcHcsuf r&Sdao;onfhhjyif r=umc%yVdyuQjzpfaeaom ae&yfa'ookd@jyefykd@&ef  ajcvSrf;jyifpDpOfaeonfukd&Srf;vlxktzGJ@rsm;rS av;eufpGmpkd;&drfylyefrdygonf?,ae@aemfa0;'kuQonfaumifpDrSjrefrmEkdifiH+idrf;csrf;a&;axmufyHhonfhvkyfief;tpDtpOf ESifh uefx&kdufa&;qGJoabmwlnDcsuft&xkdif;EkdifiHajrmufykdif; csif;rkdifc&kdifwGif;&SduGef;ausmf ppfajy;'kuQonfpcef;wGif/xkdif;EkdifiHe,fpyfESifh20uDvkdrDwmuGma0;aom     rkH;xm;a'ookd@ ppfajy;'kuQonfjyefykd@a&;twGufwpftdrfwufwpftdrfqif; pm&if;pwifaumuf,laeygonf? Tvlolaexkdifr_enf;yg;vSaom&Gmokd@ ppfajy;'kuQonfrsm;jyefvnfae&mcsxm;&ef&Srf;jynf wyfrawmf(awmifykdif;) ESifhjrefrmtpkd;&wkd@ESpfOD;ESpfbufawG@qkH!SdE_dif;&mwGif  ykHaz:cJh=uaom tpDtpOfjzpfygonf?

2011 ckESpf'DZifbmvtwGif;&Srf;jynfwyfrawmf(awmifykdif;)ESifhjrefrmtpkd;&ESpfbuf oabmwl typftcwf&yfpJa&; vufrSwfa&;xkd;pOfumvaemufykdif; &Srf;ppfwyf ESifh jrefrmppfwyf ppfyGJqufvufjzpfyGm;cJhaoma'orsm;wGifrkH;xm;a'oonf typftcwf&yfpJ&ef oabmwlnDjyD;aemuf    yÏdyuQjyefjzpfaom    a'orsm;teuf    wpfcktygt0ifjzpfonf?

&xm;ykd@aqmifa&;0ef}uD;Xme0ef}uD; OD;atmifrif;rS&Srf;jynfwyfrawmf(awmifykdif;) tm; oabmwl*wd*0wfay;csuft&[kdrdef; ESifh rkH;xm; onfxkdif;EkdifiHr,fa[mifqGefESifh csif;rkdif c&kdifokd@e,fpyfqufoG,fa&;+rdK@e,fcGJtqifhtxdowfrSwfay;cJhonf/ okd@aomf Ta'otwGif;wGif jrefrmppfwyfpcef;aygif; 40 ausmf wyfpGJxm;vSsuf&Sdygonf?8 27 2012 planned ressttlement site

2012Zlv_difvwGif uGef;ausmf'kuQonfpcef;wGif;ae ppfajy;'kuQonfrsm;u aemfa0;EkdifiH ukd,fpm;vS,f wpfOD;tm; 4if;wkd@rjyefcsif=ua=umif;ajymjycJh&mwGif/xkda'owGif; jrefrmppfwyf ESifh tjcm;+idrf;csrf;a&;,lxm;aomppfwyfrsm;tm; xdwfvef@a=umuf&GH@=ua=umif; xkd@tjyif wcsKd@aom{&d,mwGif ajrjrLyfr_dif;rsm;&Sdaejcif;a=umifh rkH;xm;a'ookd@ rjyefcsif=ua=umif; ajymjy=uygonf/ ukef;ausmfppfajy; 'kuQonfpcef;wGif; aexkdifae=uaom'kuQonfrsm;onf rsm;aomtm;jzifhrkH;xm;a'ocHrsm;r[kwfyg &Srf;jynfe,ftv,fykdif;a'orS xGufajy;vm=uaom ppfajy;'kuQonfrsm;jzpf=uygonf?,ae@    tcsuftvufpwifaumuf,ljcif;a=umifh    ppfajy;'kuQonfrsm;    tus,fw0ef;xdwfvef@aeygonf?  aemfa0;'kuQonfaumifpDonjrefrmEkdifiHtwGif;  vkyfief;tpDtpOfpDrHudef;rsm; &Sdae=uaomfvnf; 4if;wkd@onf wcgrS&Srf;ppfajy; 'kuQonfrsm;ESifh vkyfief;aqmif&Gufzl;jcif;r&Sdao;yg?“ppfajy; 'kuQonfrsm;[m+idrf;csrf;a&;vkyfief;pOftwGuftprf;oyfcHtokH;cscHowW0grsm; (yl;owW0gvkdaq;prf;oyf&mwGif tprf;oyfcHonfhowW0grsm;)rjzpfoifhbl;?” “EkdifiHwumtvSL&Sifrsm;vnf;yJ ppfajy;'kuQonfrsm; jyefvnfae&mcsxm;jcif;tay: zdtm;ay;rnfhtpm; jrefrmtpkd;&ukdw&m;rSsw+yD; Snfwnfwef@ckdif+rJwJh">a&&Snfwnfwef@ckdif+rJwJh+idrf;csrf;a&; awG@qkH!SdE_dif;tajz&Sm&ef   zdtm;ay;oGm;oifhw,f”   [k   ajyma&;qkdcGifh&Sdol   pkdif;ac;qkdif&Srf;obm0ywf0ef;usifqif&mtzGJ@rS ajymygonf?&Srf;vlxktzGJ@rsm;rS2012ZGefvtwGif;xkwfjyefcJhaom a=ujimcsufpmwrf;wGif jrefrmEkdifiH+idrf;csrf;a&;vkyfief;pOftwGif; axmufyHhaxmufcHaeaom EkdifiHjcm;tpkd;&rsm; ESifh EkdifiHjcm;tvSL&Sifrsm;onf “=um;aebufrvkduf”olrsm;tjzpfaeoifha=umif; ESifh wkdif;&if;om;rsm;tm; ppfwyfykHoGif;xm;onfh2008 zGJ@pnf;ykHtajccHOya' atmufwGifoGyfoGif;&ef t=uyfukdifzdtm;ray;oifha=umif;twdtvif;az:jyxm;ygonf?

 

qufoG,f&ef

pkdif;ac;qkdif (0816722031) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">shancbosforum@gmail.com

,dif;[efz(0892627848) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">shancbosforum@gmail.com

eef;rGef;udef (0819921121) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">shancbosforum@gmail.com

eef;csrfawmif;(0816036655) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">shancbosforum@gmail.com

&Srf;vlxktzGJ@tpnf;rsm;/     &Srf;vltcGifhta&;r¾dKif/     &Srf;obm0ywf0ef;usifqkdif&mtzGJ@/

&Srf;trsKd;orD;a&;&muGef,uf/&Srf;vli,fpGrf;tm;/&Srf;vli,fuGef,uftzGJ@

aemufqufwGJ

(1)ae&mjyefvnfcsxm;rnfhae&mjyajrykH

(2)uGef;ausmf'kuQonfpcef;.aemufcHorkdif;

(3)&Srf;vlxktzGJ@tpnf;rsm;.   yl;aygif;xkwfjyefonfh   vuf&SdEkdifiHa&;tajctae   ESifh

+idrf;csrf;a&;vkyfief;pOf a=ujimcsufpmwrf;(ZGefv 12 &uf 2012)

Videos

More Videos
Watch the video